Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Corgi 34
Pokemon Corgi

Language Card : english

Creation Date : 13 May 2016

Pokemon Passport

Name : Corgi

Serie : Black & White

Type : Colorless

Attack 1 : waddle
put opponents pokemon to sleep

Attack 2 : bark

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsangry corgiCORGIcorgiCorgi OrgyMr.Corgi Puppycorgis now ruleMarley theCORGI ORGISuper CorgiCorgi
Corgi | Ein | Corgi | a corgi | corgi man | Corgi | Corgi | Corgi | Corgi | Corgi | King corgi | Corgi | Corgi | Corgi-Worgi | corgi | corgi | Corgi | OP CORGI | Corgi | Corgi | aphmau | Corgi | Corgi | corgi | corgi | Corgi | Corgi | Corgi | corgi el perrito | Corgi | Welsh Corgi | killer corgi | Cute corgi | corgi | Corgi | Corgi | Corgi and dolphin | The cutest EVER | Swiming CORGI | Corgi | The Corgi | Corgi | Corgi | The Hunter | cute corgi puppy | Corgi Bobblehead | Demo-corgi | corgi | Corgi | Jeffrey the corgi | Baby Corgi | master corgi | Bob The Corgi | Sniper corgi | corgi | Corgi | Harry Corgi | corgi | Corgi Puppy | Super corgi | Daisy | Warrior Corgi | corgi king | Corgi | Corgi | Multi-Corgi | Corgi Army! | Rainbow Corgi | Welsh Corgi | Baby corgi

Comments