Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Diagla Palkia 1
Pokemon Diagla & Palkia

Language Card : english

Creation Date : 6 June 2009

Pokemon Passport

Name : Diagla & Palkia

Type : Metal

Attack 1 : Roar of Time

Attack 2 : Special Rand

Vote for this card

(7 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsDiagla & PalkiadiakiaPalkia andbaby diagla andDiagla/Palkiapalkia diaglaDiagla & palkiaDiagla andpalkia diaglaDiagla vs
Diagla and Palkia | Diamond, Pearl & Platium | giritina palkia and diagla | Giratina Palkia and Diagla | baby diagla and palkia | diagla fushion palkia | DIAGLA & PALKIA | Baby Diagla & Palkia | baby palkia and diagla | Diagla And Palkia | Diagla & Palkia | Palkia Warrior | diagla | op diagla | diagla | Virus Diagla | Diagla | diagla ex | diagla | Diagla | diagla | dark diagla | Shiny Diagla | Diagla Lv.X | Diagla Ex | Diagla | Diagla | Diagla | Diagla | Diagla | Diagla | Diagla | diagla E.X. | Diagla EX | diagla | M Diagla EX | Diagla EX | diagla | Diagla | Diagla | Akir's Diagla | Diagla | Diagla | DIAGLA | Mew/Diagla | Primal Diagla LvX | Jolteon & Diagla | Diagla | Diagla | Paikia and diagla | diagla | Diagla | Diagla | Diagla | diagla robot | Dark diagla LV X | diagla | diagla | Diagla | Diagla | Diagla | Diagla | Black diagla | 2 weeks old diagla | DIAGLA | Diagla | Diancie EX | Diagla EX | Diagla | Diagla

Comments