Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Dialga e Palkia 6
Pokemon Dialga e Palkia

Language Card : english

Creation Date : 10 June 2011

Pokemon Passport

Name : Dialga e Palkia

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Metal

Attack 1 : Fragortempo
I pokemon avvversari perdono le loro energy

Attack 2 : Fendispazio
i pokemon avversari sono addormentati

Vote for this card

(6 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsDialga andbebê palkia ePalkia & Dialgadialga andDialga & PalkiaPalkia anddialga e palkiaPalkia & DialgaDialga & PalkiaPalkia VS
Dialga & Palkia | Palkia VS Dialga | Dialga & Palkia | palkia and dialga | Palkia and Dialga | palkia vs.dialga | Dialga and Palkia Fusion | Palkia and Dialga 500 | baby palkia and dialga | Dialga Palkia Giratina | Palkia Dialga Giratina | Palkia Arceus Dialga | Palkia and dilaga | Palkia De Dialga | dialga | palkia and dialga | legendery dialga | dark dialga | dialga ,palkia mixed | Diagla & Palkia Wolves | baby palkia und dialga | baby palkia und dialga | Palkia,Dialga,Giratina | baby dialga+palkia | girly dialga and palkia | Dialga & Palkia | palkia and dialga 1 | DIALGA AND PALKIA | Palkia/Dialga | Dialga | palkia and dialga | Palkia De Dialga | dialga and palkia 99 | baby dialga and palkia | Dialga v.s Palkia | Palkia/ Dialga | Team- Palkia,Dialga Lv.67 | dialga grentina palkia | Dialga und Palkia Lv X | Dialga und Palkia | palkia dialga | dialga e palkia | Dialga and Palkia | giratina | Palkia e Dialga | Dialga and Palkia | Palkia vs Dialga | Dialga e Palkia | dialga e palkia | Dialga e Palkia | Dialga and Palkia | palkia and dialga | palkia and dialga | Dialga | palkia en dialga | dialga and palkia | Dialga e Palkia | dialga e palkia | palkia vs. dialga | PAlkia vs DIALGA | Dialga e Palkia | dialga and palkia | Palkia , Dialga EX | Dialga Vs Palkia | Giranta,Dialga and Palkia | Palkia & Dialga | Palkia & Dialga | palkia and dialga | Dialga vs. Palkia | Dialga and Palkia

Comments