Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Dialga pokehuman
Pokemon Dialga pokehuman

Language Card : english

Creation Date : 8 June 2013

Pokemon Passport

Name : Dialga pokehuman

Serie : Diamond & Pearl

Type : Metal

Attack 1 : Dialga helmet
if you have a Palkia pokehuman in play,reduce the attacks of all damage done to this pokemon by 30.

Attack 2 : Roar of time
This attack does 30 damage times the number of Steel type pokemon and energy in play.

Illustrator : Some random person

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsPokehumanPalkiashiny dialgaBaby DialgaDialgayoung dialgadialga lv.expalkia andHydrofighterUltimate Dialga
Dialga | Dialga Knight | ulti dialga | Primal Dialga | legendery dialga | XboxSiderman/XbxSider | Dialga 2 | dark dialga | Dialga | Dialga | dialga ,palkia mixed | Dialga | Dialga | Dialga | Dialga | dialga | super dialga | Dialga | Dialga and Palkia fans | bebê palkia e dialga | Palkia & Dialga | dialga and palkia | Dialga & Palkia Lv X | Palkia and Dialga | dialga e palkia | girly dialga and palkia | Palkia & Dialga | comic dialga 5 | Dialga & Palkia | Palkia VS Dialga | Dialga & Palkia | Palkia VS Dialga | Dialga & Palkia | palkia and dialga | dialga | Primary Dialga | Palkia and Dialga | Primal Dialga | jelmer lv. X | palkia vs.dialga | Dark dialga | dark dialga | Dialga and Palkia Fusion | Primal Dialga | Dialga VS a Cat? | Dialga Palkia Giratina | Palkia Dialga Giratina | Palkia Arceus Dialga | Dark Dialga | dialga | dialga | Baby Dialga | baby palkia und dialga | baby palkia und dialga | Palkia,Dialga,Giratina | baby dialga+palkia | Dialga | Dialga | Dialga | Dialga & Palkia | Baby Dialga | Dialga | Dialga | Dialga | DIALGA | dialga | dialga | Primal Dialga | Hi Dialga | dialga

Comments