Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Dialkia 77
Pokemon Dialkia

Language Card : english

Creation Date : 16 November 2010

Pokemon Passport

Name : Dialkia

- Pokémon Stage 1

Type : Psychic

Attack 1 : Investida Gigante 1000
Se Dialkia atacar um pokemon basic ou stage1 que seja de seu oponente,ele é seu até o fim do jogo.

Attack 2 : ??? 900000
Se Dialkia atacar um pokemon lendario ou stage2 que seja de seu oponente,ele é seu até o fim do jogo.

Vote for this card

(14 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsdialkiadialkiaDIALKIAdialkiaDialkiaDialkiaDialkiaDialkiaDialkiaDialkia
Dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia LV. X | Dialkia lv.99 | Dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia | Dialkia 50 | DIALKIA | Dialkia | dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia lv.x | Dialkia Lv.100 | dialkia | dialkia | dialkia ex | Dialkia LV. X | Dialkia/Palga | dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia 1 | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia | dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | DIALKIA | dialkia | dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | Dialkia | dialkia | dialkia

Comments