Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Lugia 999999999999
Pokemon Lugia    999999999999

Language Card : english

Creation Date : 27 June 2011

Pokemon Passport

Name : Lugia 999999999999

Serie : HeartGold & SoulSilver - Pokémon Prime

Type : Metal

Attack 1 : Destruction 999999999999
the minyen dose 999999999999 damage

Attack 2 : one hit quiter Infinity
the one hit quiter dose Infinity damage

Illustrator : Jayden Downs

Vote for this card

(9 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsdoubledudedeoxys spdSMASHER!Lugia lv. Xdrak lugiaShadow Lugia xlwavern LVXDiagonZekrom &Tortera
Bowser verses mario LVX | doubledude | dialtiania lvX 999999999999 | manaphy lvX 999999999999 | Dark arceus 999999999999 | smashman 999999999999 | Black Kyurem 99999 | duty calls 999999999999999 | LUCK 999999999999 | Doge 999999999999 | Terminator 999999999999 | Leprechaun 999999999999 | chupei 999999999 | trololololol 2000 | Creeper 999999999999 | dead pikachu | illuminati 999999999999 | Napoleon 999999999999 | Napoleon 999999999999 | Your Worst Nightmare | egg 99999999999 | Haluchata | Unspeakable | Dark Lugia Lv 9999999999 | Shadow Lugia 999999 | Lamborghini 99999999999 | potato | Fat cow 999999999999 | Derp. 999999999999 | SPONGE BOB RaGe | moose 9999999999999999 | Shadow Lugia | shadow lugia L.X 99999999 | Shadow Lugia/Lugia 3 | Mitsuoka Orochi | The Laser (fixed) | Purple Monkey | Shadow lugia&Lugia | WWE LOGO 999999999999 | The Laser | finn the human | Shadow Lugia/Lugia 3 | Shadow Lugia/Lugia 3 | Nuke Bomb 999999999999 | Oncoming storm! 999999999999 | lugia | S.lugia y lugia | poland is f*ckd | 9999999 | lugia plushies | lugia / shadow lugia | the dark | Lugia and shadow lugia | Dark Lugia and Lugia | Josips lugia ex | lugia and lugia LEGEND | lugia wolf form | Shadow Lugia Lv. X | lugia vs dark lugia | Ho-oh&Lugia Legand | Ho-oh&Lugia Legand | shadow lugia | dark lugia vs lugia | Lugia vs. Dark Lugia | Shadow Lugia vs. Lugia | Lugia vs. Shadow Lugia | Dark Lugia | Lugia vs. Lugia 0 | lugia shadow vs lugia | Lugia vs Shadow Lugia

Comments