Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon MISSINGNO 858
Pokemon MISSINGNO.

Language Card : english

Creation Date : 8 September 2013

Pokemon Passport

Name : MISSINGNO.

Serie : HeartGold & SoulSilver

Type : Colorless

Attack 1 : pN∀H Ǝ┴IHM
ǝʌoɯ sıɥʇ ʎq pǝʇɔǝɟɟɐ ǝɹɐ Pokémon sʇuǝuoddo ɹǝɥʇo ʎɹǝʌƎ

Attack 2 : HƆ┴I˥פ
ǝɯɐƃ ǝɥʇ uıʍ no⅄

Vote for this card

(4 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsmissingnoMissingNoMissingno.ERRORMissingNo 21missingnoMissingnomissingnomissingno??? 3MissingnoMissingno
Missingno | Missingno | missingNo. | MissingNO | MissingNo | Missingno. | MISSINGNO. | Missingno. | Missingno. | MissingNO.EX | MissingNo. | missingno. | MISSINGNO. | MissingNo. | MissingNo. | MissingNo. | Missingno. | Missingno | Missingno | Missingno | missingno. | MISSINGNO. | Missingno | missingno | Missingno. | missingno | Missingno | MissingNO | MISSINGNO | MissingNo. | Missingno | MissingNO | Missingno | Missingno??? | MissingNo | Missingno | missingNO | Missingno | Missingno. | MISSINGNO | MISSINGNO | MissingNO | MissingNo. 2 | missingno | missingno | missingno | missingno. | Missingno | Missingno. | MissingNo | Missingno | MissingNo | MissingNO ??? | MissingNo. | Missingno | MissingNo. | missingno | missingno | missingno | missingno | missingno | missingno | MissingNo | MissingNO | missingno. | MissingNo | ds | missingNo. | Missingno. | MIssingno

Comments