Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Mine Turtle 445
Pokemon Potato

Language Card : english

Creation Date : 3 June 2016

Pokemon Passport

Name : Potato

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Psychic

Attack 1 : Potato attack
Throws mini potato"s

Attack 2 : Im a Giant Potato!
Turns into a 20 metre tall Potato

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsASDF MINEmine turtleMine Turtlemine turtleMine TurtleMine TurtleMine TurtleMine turtleMine TurtleTomska mine
Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Tortuga | Tortuga | mine turtle | mine turtle | Mine turtle | mine turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | mine turtle | mine turtle | mine turtle | Mine Turtle | mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle! | Mine Turtle | mine turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | mine turtle | Mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle | Mine Turtle | Turtle | Mine turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine turtle | Mine turtle | Mine turtle | mine turtle | Mine Turtle | mine turtle | mine turtle | mine turtle | Mine Turtle | mine turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine Turtle | Mine turtle | Mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle | mine turtle | The mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle | mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle | mine turtle | Mine turtle | mine turtle | Mine Turtle | mine turtle | Mine Turtle | Mine turtle EX | mine turtle

Comments