Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Monika 44
Pokemon Monika

Language Card : english

Creation Date : 22 September 2018

Pokemon Passport

Name : Monika

Serie : XY - Pokémon-EX

Type : Fairy

Attack 1 : Delete
All cards WILL be banished to the Recycling Bin. YOU. ARE. ONE. WORD. FOKIED.

Attack 2 :

Pokémon-EX rule : Just Monika

Illustrator : Just Monika

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsMonika (DDLC)Just MonikaMonikaMonikaMonikaMonika EXMonikaSayoriMonika stikkerJust Monika
Just Monika | Monika | monika | Just Monika | Just Monika | Monika | Monika | monika | Monika | MONIKA | Just Monika | !!!JUST MONIKA!!! | Monakia | Monika | jUsT mOnIkA | Monika | Just Monika | Monika | Monika | Monika | Monika | Arturo and monika | Arturo and monika | Arturo and monika | Julian | monika EX | Gory Monika | Monika | Monika | Monika | Super Monika 64 | Monika | Monika | sayori | kotoko & marika | Monika memez | natsuki sayori monika yuri | Monika

Comments