Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Trixie Ramirez
Pokemon Trixie Ramirez

Language Card : english

Creation Date : 17 July 2015

Pokemon Passport

Name : Trixie Ramirez

Serie : Diamond & Pearl

Type : Water

Attack 1 : Hat hit
Flip a coin, If heads, This attack does 10+ damage

Attack 2 : Teleport
Trixie teleports away from battle

Illustrator : Pokemon OC inc

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card
Related cardsramirez familyGas mask TrixieTrixie LulamoonKirby TrixieRamirezManny Ramirezhanley ramirezRolando RamirezBringin da FunkRamirez
noah ramirez | Juan Ramirez | Trixie | trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | TRIXIE STING | trixie | GAP Trixie | Trixie | Trixie | The G&P Trixie! | Trixie (MLP) | Trixie | Trixie | TGAP Trixie! | trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | trixie | Trixie lunamoon | trixie | Trixie | Tricky Trixie | Trixie | Trixie Mattel (AS3) | mr.smooth | Trixie | Trixie Lulamoon | trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | Trixie | TRIXIE | Trixie | Trixie Filly | The Mighty Trixie | Atom Ramirez | The Amazing Trixie | Evil Trixie | Pancake | Dark Trixie | Trixie | Reyes | Carl Trixie & Frankenbooger | The Great Trixie | Trixie | Trixie Tang | Trixie the Great | trixie | Trixie | Filly Pinkie Pie | Trixie | Trixie Boom | trixie vore | trixie rage

Comments