Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon entei 276
Pokemon entei

Language Card : english

Creation Date : 27 June 2010

Pokemon Passport

Name : entei

Type : Fire

Attack 1 : lanciafiamme
lancia una moneta se esce testa il pokemon difensore è scottato

Attack 2 : fuocobomba

Vote for this card

(8 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsentei+mollyEnteienteiEnteiEnteienteiEnteiEntei RaikouEntei Anddark entei
Suicune vs Entei | entei | Entei | Entei | Mega Entei | entei | Entei | entei | Entei | Haunter used mean look! | Entei | Entei | Entei EX | Entei | Entei | Entei Lv.43 | Entei | entei | Entei lv.X | Entei Lv:89 | entei | Entei | Entei | Entei Lv.40 | Entei | Entei | Entei | Entei ex | entei | Entei | Entei | Entei | Entei | Entei | entei | entei | entei liv X | entei | entei | Entei | entei | ENTEI | Entei | Entei | entei | Entei | Entei | Entei | Entei | Entei | entei | Entei | Entei | Entei 1,000,000,000,0 | Haunter & Entei | Entei | entei | entei | Entei | entei | Entei | Entei | dark entei | Entei | entei | entei | Entei | Entei | Entei | Entei ex

Comments