Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon mega palkai dialga
Pokemon mega palkai & dialga

Language Card : english

Creation Date : 3 March 2016

Pokemon Passport

Name : mega palkai & dialga

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Fire

Attack 1 : time and space colisin
this attack makes that pokemon unable to attack

Attack 2 : time travling slash

Illustrator : savion

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card
Related cardsPalkai andDialga andPalkaimega dialgadialga + palkiaPalkia & DialgaMega DialgaMega DialgaMega dialga EXSuper mega
dialga | Primal Palkia & Dialga | dialga | Dialga | Mega Dialga | Mega Dialga | MEGA DIALGA EX | Mega Dialga EX | mega dialga | MEGA DIALGA | Mega Dialga 2 | Dialga EX | Mega Dialga | Giratina,Palkia,and Dialga | dialga | Dialga | mega dialga | Dialga 50, | Dialga | dialga | dialga | dialga | war dialga | Dialga | Dialga | Mega dialga | mega dialga | Mega Dialga Lv.X | Mega Dialga | mega dialga | mega dialga | Mega Dialga | M Dialga X | Dialga EX | Dialga LV.X | Dialga | Dialga EX | God Dialga 25 | Baby Dialga | Mega Dialga EX | Mega Dialga EX | Primal Dialga | Megaman Dialga | Palkia Dialga Mega Mode!!! | mega dialga | shadow dialga | Dialga And Palkia | Mega Dialga | Mega Dialga | Mega Dialga | Mega Dialga | Mega Dialga | Mega Dialga Y | Mega Dialga | Mega Dialga EX | Mega-Dialga X | Mega Dialga | Dialga lv X | mega dialga | mega dialga | Mega Dialga EX | Mega Dialga | Mega Dialga EX | Mega Dialga | Mega Dialga EX | Mega Dialga | mega dialga | MEGA Dialga | mega dialga palkia | Baby dialga and palkia

Comments