Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon nikola tesla 14
Pokemon nikola tesla

Language Card : english

Creation Date : 5 September 2018

Pokemon Passport

Name : nikola tesla

Serie : XY - Pokémon Mega Evolution

Type : Lighting

Mega Evolution rule : the lithning boi

Attack 1 : lighning man
murder with lighning

Pokémon-EX rule : cooooooooool

Vote for this card

(0 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola TeslaNikola Tesla
Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola Tesla | Tesla Tank | Nikolai Tesla | Tesla's Pigeon | Elon Musk | Tesla | Tesla | Tesla | nikola | Nikola Govich | Primal Nikola | Nikola Jorgic | Nikola Stempien | Tesla | Tesla | Iggy | Tesla | Tesla Model Y | Tesla | Freddy | Croc | Croc | Tesla Turret | Tesla | Wardenclyffe | Winston | tesla | Tesla | Tesla | Elon | Zap | Ray Legend 36 | hidden tesla | Zap | Tesla Coil | Entei | sprocet | TESLA | Star Dragon | Gumball | Tesla | Owen | MatPat | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Elon Musk | D.D.T. | Winston | Tesla Model S | illuminati | Tesla Model X | Tesla Model X | Tesla Model X | squashed Tesla | Chalala | ELON MUSK | Model X Tesla | Model X Tesla | Tesla | Elon Musk | Pika-car | Tesla cybertruck | Tesla Model S | Soviet Grinder | Raikou | Kingdra

Comments