Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon uzmaki naruto
Pokemon uzmaki naruto

Language Card : english

Creation Date : 22 December 2021

Pokemon Passport

Name : uzmaki naruto

Serie : 1st generation - Pokémon Stage 1

Type : Fighting

Attack 1 : rasengan
A wind style chakra used to hit enemies

Attack 2 : talk no jutsu
use the final blow with this

Comments : run

Illustrator : mazashi kisimoto

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsNarutoNaruto UzmakiNaruto Uzmakitoby3240922168naruto EXNarutoBRUHING narutonarutonaruto(totaltNaruto kurama
Baryon Mode Naruto | NARUTO | sasuke and naruto | Naruto Uzumaki | naruto uzumaki | Sage Naruto | Naruto | Bootleg Naruto | Naruto Uzumaki | naruto diamon pearl | demon naruto | Sage Naruto | la verdad de naruto | naruto uzumaki | naruto | Pikachu is naruto | Naruto | sakura haruno | NARUTO CRYING | gangle naruto runs | Plush Naruto | NARUTO | Naruto Uzumaki | naruto | NARUTO UZUMAKI | Naruto | Naruto | Naruto EX | Naruto Uzumaki | Naruto Uzumaki | Naruto Teen | Naruto | Naruto | Naruto Bart | Naruto uzumaki | Naruto | Girl Naruto | Naruto Runner | naruto | dark naruto | naruto and sasuke | Naruto | Naruto and the Fox | Naruto | Naruto | Naruto | naruto | Naruto | Cloth Hat | naruto | Naruto | Naruto Runner | Naruto | Naruto | Naruto | naruto | Naruto | Naruto | A Naruto runner | Naruto | naruto sage mode | Naruto sage break | naruto | naruto | naruto | KnomeStar | naruto | Naruto | Naruto | naruto

Comments