Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon wakko 16
Pokemon wakko

Language Card : english

Creation Date : 14 September 2013

Pokemon Passport

Name : wakko

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Colorless

Attack 1 : wak

Attack 2 : anamaniac unleash
if you have yakko and dot,use all three anamaniac unleash moves

Vote for this card

(2 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsDot Wakkowakko :PWakko RidersWakko Lv.10Wakko FairywakkoLittle WakkoWakkoWakko WarnerWakko
Wakko Wish | wakko | Wakko Warner | TMS Wakko | Wakko Warner | Wakko warner | Innias | yakko,wakko,and dot | Wakko | Wakko Jack Frost | Yakko Wakko Dot | Yakko Wakko Dot | Wakko Warner | Wakko Warner | Yakko Wakko | Baby Wakko | Wakko Monster

Comments