Personnaliser et imprimer en ligne sa propre carte Pokémon

Pokemon Sebastian xxxxx
Pokemon Sebastian xxxxx

Langue de la carte : français

Date de création : 16 octobre 2009

Carte d'identité du Pokémon

Nom : Sebastian xxxxx

-

Type : Elektrik

Attaque 1 : tonerre de l'infini
il vous paralise en unsolecoc

Attaque 2 : poing de l'infini
impossible de l'esquivé

Voter cette carte

(5 votes)Voir toute la galerie | Créer ma propre carte
Cartes connexescielciel etciel etciel &PIC XXXXX*****XXXniv.93XXXXXarceus xxxxxfjkngoMGKJB niv
Dévastator | choukakoukak XXXXX | Manchot XXXXX | L union X et Y | bulbizzare niv.xxxxx | furet niv xxxxx 567893 | leopold cohen xxxxx | M-DRACOFEU EX xxxxx | Zeus XXXXX | X-XXXXX | sonic xxxxx 9 | MARIO VS KIKI X XXXXX | Lugia & Ho-oh Lvl 200 XXXXX | darkrai XXXXX 1111111111 | superchoc XXXXX | xxxxx 9999 | firemario XXXXX | Spiky Pv.infini XXXXX | Super Chat NV XXXXX | dialga niv°XXXXX | Dialga XXXXX | naruto | mr. tretagon niveau xxxxx | petit trunkeur EXXXXXX 1 | julio456 | tenefix niv XXXXX | sebastian | Sebastian et Claude. | Sebastian | Sebastian X | Sebastian | sebastian | sébastian | Sebastian | sebastian | Sebastian | Sebastian | Sebastian | bouftou royal | annonce ninjago xxxxx | annonce pokémon xxxxx | sebastian demon | Sébastian | Sébastian | sébastian | Sébastian Michaelis | Sebastian | ciel phantomehive | Sebastian Michaelis | Sébastian Michaelis | Ciel Phantomive | Sébastian Michaelis | sebastian demon | sebastian | Ciel Phantomive | Sebastian Michaelis | Sebastian x Ciel | sebastian | Sébastian the husky | sebastian michaelis | Devil pullip | Devil pullip | sébastian | Grell et Sébastian | Sebastian Michaelis | Sebastian | sebastian michaelis | Sebastian Michaelis | sébastian | sébastian

Commentaires