Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon POTATO DOGO
Pokemon POTATO DOGO

Language Card : english

Creation Date : 8 March 2019

Pokemon Passport

Name : POTATO DOGO

Serie : Black & White - Pokémon Stage 2

Type : Fire

Attack 1 : potato power
flip a coin. if heads, 1 hit K.O. for 3 cards

Attack 2 : HUGE POTATO TURD
flip a coin.if heads, u win! :D

Comments : he kills anyone in sight :D

Illustrator : nia is epic

Vote for this card

(10 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsold town dogodarkened potatoPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii PotatoPotato Hugger
potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato power | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato man | Potato | Potato 999999999999999 | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Adam the Evil Potato | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato | Potato Glados | Dark Potato

Comments