Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Potato 659
Pokemon Potato

Language Card : english

Creation Date : 14 November 2016

Pokemon Passport

Name : Potato

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon LV.X

Type : Darkness

Attack 1 : Mash Potato
It will squish you and eat you for eating his family

Attack 2 : Potato Nation
You will die from a potato! Lol! You are going to die from a plant! You are weak and lame!

Comments : Lol! Enjoy!

Illustrator : A Farmer

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card
Related cardsdarkened potatoPOTATO DOGOPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii PotatoPotato Hugger
potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato | Potato Glados | Dark Potato | Potato Mafia | vegeta potato form | Ctrl Alt Potato | Mr potato head | Super Potato | The villainous potato | Vocaloid DIE POTATO

Comments