Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon potato guy 2
Pokemon potato guy

Language Card : english

Creation Date : 26 February 2015

Pokemon Passport

Name : potato guy

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon Stage 2

Type : Darkness

Attack 1 : potato blast
it dose 500 damage

Attack 2 : poison potato
it poisons your enemy

Vote for this card

(1 vote)View the gallery | Create my own card
Related cardsdarkened potatoPOTATO DOGOPOTATO POWERPOTATO ARMYkawaii potatoPotato fishPotatoThe PotatoKawaii PotatoPotato Hugger
potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse | Potato | Mike | Vega Potato | Potato ninja | potato | Potato Glados | Dark Potato | Potato Mafia | vegeta potato form | Ctrl Alt Potato | Mr potato head | Super Potato | The villainous potato | Vocaloid DIE POTATO

Comments