Design and print your own Pokemon Trading Card Game online

Pokemon Potato Glados 2
Pokemon Potato Glados

Language Card : english

Creation Date : 23 March 2013

Pokemon Passport

Name : Potato Glados

Serie : Diamond & Pearl - Pokémon Stage 2

Type : Metal

Attack 1 : Potato Slam V.2
Potato Pawnch

Attack 2 : Rumbling Explosion
Potato Glados kill both herself and the opponent's Pokemon instantly.

Vote for this card

(3 votes)View the gallery | Create my own card
Related cardsGLaDOS potatoGLaDOS potatoGLaDOSGLaDOSPOtATOpotato GLaDOSPotato GLaDOSPotatoGLaDOS theGLaDOS Potato
GLaDOS Potato Battery | darkened potato | POTATO DOGO | POTATO POWER | POTATO ARMY | kawaii potato | Potato fish | Potato | The Potato Overlord | Kawaii Potato | Potato Hugger | potato | potato lover | Potato Soldier | Potato Army | king potato | Potato | Potato | Potato | POTATO | Potato | potato | POTATO | I lika da potato | Mr.Potato | bob the potato | Jeff the Potato | POTATO | Potato | potato | potato | Potato | potato guy | kaiwai potato | Potato | Potato | Potato | potato | Mr.Potato | Mr.Potato | Potato | Potato | potato | Potato | Potato | potato god | POTATO | Potato | Potato Sans | the strongest poké | angry potato | Potato | potato brian | Potato | potato | Potato Face | potato frejido(I DONT POTATO) | potato chips 10000000000 | Beefy Burger and Yellow Potato | potato darth mall | Mr. Potato Luigi Head | Epic Ninja Potato | ULTRA POTATO | Mr. And Mrs. Potato Head | Crimson ;3 | mega flamingpotato | senpai potato | Potato Doge | The potato King | Potato Knishes Mouse

Comments